Reklamačné podmienky

1. Úvodné ustanovenia 

1.1.     Spoločnosť EUROPALT, spol. s r.o., so sídlom: Tehla 117, 935 3, IČO: 34 118 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 1174/N (ďalej len „predávajúci“), prevádzkuje internetový obchod na adrese https://www.ekotoi.com (ďalej len „internetový obchod“).

1.2.     Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov (ďalej len „zákazníka“ alebo „kupujúceho“) o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov kupujúcich vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode. 

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru a záručná doba

2.1.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. 

2.2.      Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. 

2.3.      Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby opätovného prevzatia kupujúcim, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.

2.4.      V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený. 

2.5.      Záručná doba je 24 mesiacov. V prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci a zákazník sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

2.6.      Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Uplatnenie práva zákazníka pri zodpovednosti za vady tovaru 

3.1.     Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby

a.     v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, 

b.     v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, 

c.     v dôsledku akéhokoľvek poškodenia zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

3.2.     V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má právo na: bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, výmenu tovaru, ak zákazník pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

3.3.     Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie, ktorým je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť zákazníkovi bez zbytočného odkladu e-mailom. 

3.4.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.5.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3.6.     Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

3.7.     Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

3.8.     Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy a teda vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Lehota 30 dní začína plynúť odo dňa kedy bol tovar doručený predávajúcemu na reklamáciu; ak je však možné tovar reklamovať a opraviť na diaľku, tak táto lehota začína plynúť odo dňa oznámenia o reklamácie. Predávajúci na základe oznámenia o vade tovaru posúdi, či je potrebné tento doručiť jemu alebo je možné vadu odstrániť aj na diaľku. 

3.9.     Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

3.10.  V prípade, že sa zákazník informuje na spôsob vybavenia reklamácie:

a.     pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie; 

b.     po uplynutí 30 dňovej lehoty, je predávajúci povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas. 

3.11.  Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní tovar od predávajúceho prevziať alebo zákazník je povinný dať písomný súhlas na ekologickú likvidáciu reklamovaného tovaru. Týmto súhlasom sa zákazník zbavuje povinnosti prevzatia reklamovaného tovaru, a to na náklady predávajúceho.

3.12.  Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla alebo nedá písomný súhlas na jeho ekologickú likvidáciu odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 zákona č. 513/1991 Zb. a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a vzťahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, kde predávajúci vystupuje v pozícii opatrovateľa a zákazník v pozícii uložiteľa.

3.13.  V prípade, že kupujúci neprevezme tovar ani na základe písomnej výzvy v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 5,- EUR za každý, aj začatý deň uloženia. 

3.14.  V prípade, že kupujúci si tovar nevyzdvihne v lehote 6 mesiacov od odoslania výzvy predávajúcim, môže tento tovar predávajúci svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru. Z výťažku je predávajúci oprávnený pokryť náklady, ktoré mu úschovou a predajom tovaru vznikli a zvyšnú časť ceny je povinný bez zbytočného odkladu uhradiť kupujúcemu. 

4. Postup pri vybavení reklamácie

4.1.     Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je zákazník povinný:

a.     predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho,

b.     zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre reklamáciu uvedené v záručnom liste (napr.: fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou),

c.     odovzdať povereným pracovníkom alebo obchodnému partnerovi predávajúceho tovar,

d.     poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.

4.2.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec (resp. dohodnutý obchodný partner) spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 2 (dvoch) týždňoch odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.3.     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.4.     Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania 

a.       odovzdaním opraveného tovaru, 

b.       výmenou tovaru, 

c.       vrátením kúpnej ceny tovaru po odstúpení od zmluvy, 

d.       vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 

e.       písomná výzva na prevzatie plnenia alebo 

f.        jej odôvodnené zamietnutie. 

4.5.     Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie, ktorý bude obsahovať najmä identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, čo bolo obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie bol požadovaný, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho. 

4.6.     Ak pri vybavovania reklamácie bolo zistené, že tovar mal vady, za ktoré nezodpovedá predávajúci a predávajúci reklamáciu zamietol, môže tento kupujúceho informovať o nákladoch na prípadnú opravu tovaru. Kupujúci sa môže následne bezodkladne rozhodnúť, či tovar nechá opraviť na svoje náklady predávajúcemu alebo si tento od neho na vlastné náklady prevezme. V prípade, že sa kupujúci rozhodne nechať tovar opraviť u predávajúceho, predávajúci mu vystaví zálohovú faktúru, ktorú je kupujúci povinný uhradiť. Predávajúci pristúpi k oprave tovaru po zamietnutí reklamácie až po úhrade zálohovej faktúry. 

5. Alternatívne riešenie sporu 

5.1.     Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

5.2.     Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 5.1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

5.3.     Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci.

5.4.     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

5.5.     Alternatívne riešenie sporov ako aj zákonné náležitosti návrhu sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6. Opravy

6.1.     Predávajúci je oprávnený sprostredkovať kupujúcemu opravu tovaru prostredníctvom dohodnutých obchodných partnerov, a to v lehotách, spôsobom a v cenách určených týmto partnerom pre kupujúceho. 

6.2.     Predávajúci bude informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu po obdržaní týchto informácií od povereného obchodného partnera. 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1.     Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, pričom je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu, a to internetovej stránke internetového obchodu.

7.2.     Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť znenie tohto reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením.

7.3.     Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sa stáva tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť reklamačný poriadok.

7.4.     Tento reklamačný poriadok vrátane poskytnutej záruky sa nevzťahuje na tovar resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode akoukoľvek osobou, ktorá sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa resp. na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, nepovažuje za spotrebiteľa. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade podľa predchádzajúcej vety riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.

Vyzerá takmer ako klasický záchod na vodu. Ibaže nepotrebuje vodu ani kanalizáciu.

Ďakujeme,
Váš dopyt sme zaevidovali.

Budeme Vás spätne kontaktovať v nasledujúcich 24 hodinách.