Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1.         Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť EUROPALT, spol. s r.o., so sídlom: Tehla 117, 935 3, IČO: 34 118 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 1174/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie, je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľom osobných údajov, teda právnickou osobou, ktorá určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú bližšie definované v čl. 4 Nariadenia ako aj v § 2 Zákona a rozumejú sa pod nimi  akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor alebo na jeden alebo viacero charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie je definované v čl. 4 Nariadenia a v § 5 písm. e) Zákona a je ním operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zmena, vyhľadávanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Spracúvanie osobných údajov sa týka tzv. dotknutej osoby, tzn. osoby, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie ochrany súkromia, osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu https://incinerating-toilets.com  (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“).

2.         Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

2.1.      Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií 

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka: 

a) na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu a dodania tovaru: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa), 

b) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode a) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) a písm. c)  Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru alebo zmluvy uzatvorenej s obchodným partnerom Prevádzkovateľa a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

·      Obchodní partneri Prevádzkovateľa, 

·      Účtovník, resp. účtovná spoločnosť.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

2.2.      Registrácia a prevádzka internetového obchodu

Prevádzkovateľ spracúva na účely registrácie a prevádzky internetového obchodu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v internetovom obchode a prevádzky internetového obchodu.

Príjemcami osobných údajov sú sprostredkovatelia, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, a údaje ktorých budú poslané kupujúcemu na základe jeho písomnej žiadosti.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v internetovom obchode.

2.3.      Riešenie sťažností zákazníkov

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

2.4.      Uplatňovanie nárokov Prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania jeho nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Prevádzkovateľom, údaje uvedené v žalobe proti Prevádzkovateľovi, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo chránením oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je pritom ochrana jeho majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči Prevádzkovateľovi.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy,
právni zástupcovia, daňoví poradcovia a
iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty.

2.5.      Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v písm. 2.1 a 2.4 na účely plnenia jeho zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori,
súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia,
advokáti, resp. právni zástupca.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

3.1.     Právo na informácie: 

Dotknutá osoba má právo na informovanie ohľadom účelov spracúvania osobných údajov, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch týchto osobných údajov, o dobe uchovávania osobných údajov, o právach ako dotknutej osoby, o pôvode osobných údajov ako aj o automatizovanom rozhodovaní. 

3.2.     Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na poskytovanie kópií osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, akým spôsobom používame osobné údaje. Osobné údaje budú dotknutej osobe poskytnuté v písomnej listinnej forme za predpokladu, že dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie takýchto informácií požiada elektronickou formou, poskytneme jej tieto informácie elektronicky. 

3.3.     Právo na opravu a doplnenie: 

Ako Prevádzkovateľ prijímame primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré uchovávame. V prípade, ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo, aby sme tieto informácie upravili, doplnili alebo aktualizovali. 

3.4.     Právo na výmaz (právo zabudnutia): 

Dotknutá osoba má právo požadovať vymazanie jej osobných údajov v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme získali už viac nie sú potrebné pre plnenie účelu, na ktorý sme ich získali. Toto právo však nie je absolútne a je ho potrebné posúdiť z pohľadu relevantných okolností. V prípadoch, kedy máme právne a regulačné povinnosti uchovávať aj naďalej osobné údaje, nebudeme môcť žiadosti vyhovieť. 

3.5.     Právo na obmedzenie spracúvania: 

Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená od nás požadovať, aby sme prestali používať jej osobné údaje, napríklad v prípadoch, kedy si myslíte, že spracúvané osobné údaje môžu byť nesprávne, nepresné alebo ich už nepotrebujeme ďalej spracúvať. 

3.6.      Právo na prenosnosť údajov: 

Dotknutá osoba má právo požadovať prenos osobných údajov, ktoré nám poskytla na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Toto právo platí iba pre tie osobné údaje, ktoré sme od nej získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán. 

3.7.      Právo namietať proti spracúvaniu: 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov. V prípade, ak si myslíte, že nemáme oprávnený dôvod na spracúvanie osobných údajov a Vy podáte voči tomu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať okrem prípadu, ak pre spracúvanie vzniknú závažné dôvody hodné ochrany, ktoré budú prevažovať nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracúvanie slúži uplatneniu, výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov. 

3.8.      Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov): 

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

3.9.     Právo na odvolanie súhlasu: 

V prípadoch kedy spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo iným spôsobom, ktorý je rovnaký, akým bol tento súhlas udelený. 

3.10.  Právo na náhradu škody: 

V prípade, ak sa domnievate, že naše konanie je v rozpore so Zákon a v dôsledku toho Vám vznikla majetková alebo nemajetková ujma, máte právo na náhradu škody voči Prevádzkovateľa v súlade s ustanoveniami Civilného sporového poriadku. 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa:

a)  písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti, 

b)  elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@incinerating-toilets.com alebo 

c)  telefonicky na čísle:  +421/36 63 505 03

4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle ust. § 10 Zákona sú všetky poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou resp. zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 

Vyzerá takmer ako klasický záchod na vodu. Ibaže nepotrebuje vodu ani kanalizáciu.

Ďakujeme,
Váš dopyt sme zaevidovali.

Budeme Vás spätne kontaktovať v nasledujúcich 24 hodinách.