Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

internetového obchodu: www.incinerating-toilets.com

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

1.1.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.incinerating-toilets.com (ďalej len „internetový obchod“). Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke internetového obchodu a príslušnými právnymi predpismi.

1.2.     Predávajúcim sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumie Spoločnosť EUROPALT, spol. s r.o., so sídlom: Tehla 117, 935 3, IČO: 34 118 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 1174/N (ďalej ako „predávajúci“).

1.3.     Cenník predávajúceho je zverejnený na stránke internetového obchodu pri tovare a predávajúci si vyhradzuje právo na jeho jednostrannú aktualizáciu (ďalej len „cenník“).

1.4.     Orgán dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra.

Článok 2

Postup pri objednávaní

2.1.      Zákazník si môže cez internetový obchod objednať tovar. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou. Pri objednaní je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je zákazník o. i. vyzvaný na poskytnutie svojich platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité na komunikáciu so zákazníkom ohľadom jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na výdaj a pod.)

2.2.      Zákazník vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má zákazník možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zákazník potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t. j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na zákazníka a množstvo tovaru. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3.      Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho cene („cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť vrátane ďalších nákladov spojených s dodaním a montážou tovaru ponúkaných predávajúcim.

2.4.      Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude zákazník informovaný e-mailom s Oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy. 

2.5.      Po preverení zákazníkovej objednávky predávajúci informuje zákazníka o ďalších informáciách týkajúcich sa tovaru odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptovanie objednávky“). 

2.6.      V akceptácii objednávky predávajúci uvedenie ďalšie informácie o lehote dodania, spôsobe úhrady ako aj o ostatných nákladoch, ktoré nemôžu byť vyčíslené pred objednávkou, a to nákladoch na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady a poplatky a, ak má byť tovar dodaný mimo územia Slovenskej republiky, tak aj o obchodnom partnerovi prevádzkovateľa, prípadne o povinnosti platiť colné poplatky (ďalej len „sprievodné služby“), a to všetko za podmienok uvedených na stránke internetového obchodu, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

2.7.      Zákazník, ktorému má byť doručený tovar mimo územia Slovenskej republiky, má právo do 5 dní odo dňa doručenia akceptovania objednávky zo strany predávajúceho zrušiť objednávku, a to v prípade, ak sa cena objednávky navýši o sprievodné služby a zákazník s touto cenou nesúhlasí. Zákazník môže zrušiť objednávku emailom na adrese: info@incinerating-toilets.com.

Článok 3

Platobné podmienky

3.1.     Všetky ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. 

3.2.     Predávajúci bezodkladne po preverení zákazníkovej objednávky pošle spolu s akceptáciou objednávky zákazníkovi informácie o celkovej cene objednaného tovaru vrátane sprievodných služieb. 

3.3.     Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny) na účet predávajúceho, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná.

3.4.     Predávajúci pošle kupujúcemu faktúru po vyexpedovaní tovaru. Pri tovare dodaného mimo územia Slovenskej republiky môže predávajúci vystaviť zálohovú faktúru na minimálne 30% z kúpnej ceny (ďalej len „preddavok“). Ak zákazník neuhradí cenu uvedenú v zálohovej faktúre v lehote 5 dní odo dňa jej splatnosti, predávajúci má za to, že zo strany zákazníka došlo k zrušeniu objednávky.  

3.5.     Dodací list je doručený spoločne s tovarom.   

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1.     Tovar si môže kupujúci prevziať od predávajúceho alebo jeho obchodného partnera v dohodnutej lehote a tento aj sám namontovať. Ak sa predávajúci so zákazníkom dohodnú, že dodanie zabezpečí Predávajúci, tak tento sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia objednávky, prípadne v lehote uvedenej v akceptácii objednávky. Ak však ide o dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky a dodanie tovaru vykonáva obchodný partner predávajúceho, môže sa táto lehota predĺžiť podľa podmienok obchodného partnera. O lehote dodania tovaru bude zákazník informovaný emailom. 

4.2.     Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré predávajúci nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania tovaru zákazníkovi v určenej lehote (ako napr.: vyššia moc).

4.3.     Ak vyššie uvedená doba dodania bude nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode medzi predávajúcim a zákazníkom o dodaní tovaru v náhradnej lehote predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok zo zálohovej faktúry, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny. 

4.4.     Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. 

4.5.     Ak má byť tovar doručený na území Slovenskej republiky, dovoz a montáž tovaru sú zahrnuté v cene tovaru, tzn., že predávajúci môže dodať tovar a tento aj namontovať na svoje náklady. Ak si však zákazník aspoň 5 dní vopred avizovanú zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúceho včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

4.6.     Ak má byť tovar doručený mimo územia Slovenskej republiky, vyhradzuje si predávajúci doručiť tovar prostredníctvom obchodných partnerov a zvýšiť tak cenu o sprievodné služby v zmysle podmienok určených obchodnými partnermi (t. j. sprievodné služby). Cena za sprievodné služby dodania mimo územia Slovenskej republiky bude zákazníkovi oznámená v akceptácii objednávky.

Článok 5

Storno objednávky

5.1.     Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle v článku 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

5.2.     Zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

5.3.     Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany obchodného partnera. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry alebo faktúry) zaplatil a nedôjde k dohode o predĺžení lehoty dodania alebo zákazník nesúhlasí so zvýšením ceny, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar.

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy 

6.1.     Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. 

6.2.     Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

6.3.     Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@incinerating-toilets.com, alebo ak ide o tovar dodaný mimo územia Slovenskej republiky jeho obchodnému partnerovi
(ktorým bol aj dodaný), ktorého kontaktné údaje budú zákazníkovi doručené spolu s akceptáciou objednávky. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 

6.4.     Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník, ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu zaslaním na adresu sídla predávajúceho, alebo ak ide o tovar dodaný mimo územia Slovenskej republiky jeho obchodnému partnerovi, ktorým bol aj dodaný, na adresu obchodného partnera, ktorého kontaktné údaje budú zákazníkovi doručené spolu s akceptáciou objednávky, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

6.5.     Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný predávajúcemu (alebo ak ide o tovar dodaný mimo územia Slovenskej republiky, tak jeho obchodnému partnerovi) s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. 

6.6.     Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

6.7.     Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t. j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.8.     Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo jeho obchodnému partnerovi (ak ide o tovar dodaný mimo územia Slovenskej republiky). Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

6.9.     Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. 

6.10.  Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu tovar zaslal späť.

6.11.  Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

7.1.     V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov a v prípade rozporu medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom má, v prípade reklamácie, prednosť Reklamačný poriadok.

7.2.     Zákazník si tovar musí skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom predávajúceho alebo obchodným partnerom (ak ide o tovar dodaný mimo územia Slovenskej republiky) ktorý mu dodal tovar, protokol o škode (reklamácia) a zásielku odmietnuť prevziať.

7.3.     Poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované.

7.4.     Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodborným zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym užívaním. 

7.5.     Alternatívne riešenie sporu: V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

7.6.     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.7.     Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť na e-mailovej adrese: info@incinerating-toilets.com. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Predávajúci v súlade s podmienkami zakotvenými v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) si splnil všeobecnú informačnú povinnosť o spracúvaní a ochrane osobných údajov zákazníkov, ktorá je uvedená na stránke www.incinerating-toilets.com.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1.     Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.incinerating-toilets.com. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Všeobecných obchodné podmienky sú platné od 1.9.2021.

9.2.     Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je dostupný na www.incinerating-toilets.com.

9.3.     Vzťahy založené kúpnou zmluvou na diaľku prostredníctvom tohto internetového obchodu, ktoré nie sú výslovne v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a na rozhodovanie sporov z nej vyplývajúcich sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

Vyzerá takmer ako klasický záchod na vodu. Ibaže nepotrebuje vodu ani kanalizáciu.

Ďakujeme,
Váš dopyt sme zaevidovali.

Budeme Vás spätne kontaktovať v nasledujúcich 24 hodinách.